دموی متن به گفتار فارسی آریانا
  1. باقیمانده:300
    کندتند بمزیر پایینبالا کمزیاد