دموی متن به گفتار فارسی آریانا
  1. باقیمانده:199

    کندتند بمزیر پایینبالا کمزیاد