دموی متن به گفتار فارسی آریانا
  1. باقیمانده:99
    کندتند بمزیر پایینبالا کمزیاد