دموی متن به گفتار فارسی آریانا
  1. باقیمانده:100
    کندتند بمزیر پایینبالا کمزیاد